آخرین فرصت ها را از دست ندهید
قیمت فروش مصوب قطعی آذر 99

+MVM 315AT

168 میلیون تومان

نوع خودرومدل سال خودروقیمت خودرو (تومان)مرحله اول پیش پرداخت (تومان)اقساط 12 ماههاقساط 24 ماههاقساط 36 ماههاقساط 48 ماههاقساط 60 ماهه
315 At+ 1400421.700.000168.000.00023.700.00013.200.0009.700.0008.000.0007.000.000

MVM X22 MT EXCELLENT ​

164 میلیون تومان

نوع خودرومدل سال خودروقیمت خودرو (تومان)مرحله اول پیش پرداخت (تومان)اقساط 12 ماههاقساط 24 ماههاقساط 36 ماههاقساط 48 ماههاقساط 60 ماهه
X22 MT EXCELLENT400410.000.000164.000.00023.000.00012.800.0009.400.0007.800.0006.800.000

MVM X22 AT EXCELLENT ​

199 میلیون تومان

نوع خودرومدل سال خودروقیمت خودرو (تومان)مرحله اول پیش پرداخت (تومان)اقساط 12 ماههاقساط 24 ماههاقساط 36 ماههاقساط 48 ماههاقساط 60 ماهه
X22 AT EXCELLENT1400497.000.000199.000.00028.100.00015.600.00016.500.0009.500.0008.300.000

MVM X33 AT+ SPORT ​

239 میلیون تومان

نوع خودرومدل سال خودروقیمت خودرو (تومان)مرحله اول پیش پرداخت (تومان)اقساط 12 ماههاقساط 24 ماههاقساط 36 ماههاقساط 48 ماههاقساط 60 ماهه
X33 AT+ SPORT1400599.300.000239.000.00033.700.00018.700.00013.800.00011.400.00010.000.000

MVM X55 EXCELLENT ​

225 میلیون تومان

نوع خودرومدل سال خودروقیمت خودرو (تومان)مرحله اول پیش پرداخت (تومان)اقساط 12 ماههاقساط 24 ماههاقساط 36 ماههاقساط 48 ماههاقساط 60 ماهه
X55 EXCELLENT99840.000.000225.000.00054.400.00029.800.00021.700.00017.700.00015.400.000

MVM X55 EXCELLENT ​

378 میلیون تومان

نوع خودرومدل سال خودروقیمت خودرو (تومان)مرحله اول پیش پرداخت (تومان)اقساط 12 ماههاقساط 24 ماههاقساط 36 ماههاقساط 48 ماههاقساط 60 ماهه
X55 EXCELLENT S1400855.000.000428.000.00043.500.00024.100.00017.800.00014.700.00012.900.000

Cherry ARRIZO 5 TE​

250 میلیون تومان

نوع خودروقیمت خودرو (تومان)مرحله اول پیش پرداخت (تومان)مدل سال خودرواقساط 12 ماههاقساط 24 ماههاقساط 36 ماههاقساط 48 ماههاقساط 60 ماهه
ARRIZO 5 TE626.700.000250.000.000140035.300.00019.600.00014.400.00011.900.00010.500.000

Cherry ARRIZO 6 EXCELLENT​

349 میلیون تومان

نوع خودروقیمت خودرو (تومان)مرحله اول پیش پرداخت (تومان)مدل سال خودرواقساط 12 ماههاقساط 24 ماههاقساط 36 ماههاقساط 48 ماههاقساط 60 ماهه
ARRIZO 6 EXCELLENT873.700.000349.000.000140049.200.00027.300.00020.200.00016.700.00014.600.000

Cherry TIGGO 5 IE ​

237 میلیون تومان

نوع خودروقیمت خودرو (تومان)مرحله اول پیش پرداخت (تومان)مدل سال خودرو اقساط 12 ماههاقساط 24 ماههاقساط 36 ماههاقساط 48 ماههاقساط 60 ماهه
TIGGO 5 IE752.300.000225.700.000140049.400.00027.500.00020.300.00016.700.00014.700.000
TIGGO 5 TE790.000.000237.000.0009951.900.00028.800.00021.300.00017.600.00015.400.000

Cherry TIGGO 7 IE ​

396 میلیون تومان

نوع خودروقیمت خودرو (تومان)مرحله اول پیش پرداخت (تومان)مدل سال خودرواقساط 12 ماههاقساط 24 ماههاقساط 36 ماههاقساط 48 ماههاقساط 60 ماهه
TIGGO 7 IE991.700.000396.000.00040055.900.00031.900.00022.900.00018.900.00016.600.000